Skip to main content

Privacybeleid

Hieronder vindt u ons privacybeleid

SOG B.V. hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 25-05-2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Deze privacy policy beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. SOG B.V. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat SOG B.V. in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy policy;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vraagt om uw uitdrukkelijke toestemming als SOG B.V. deze nodig heeft voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.Als SOG B.V. zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover kunt u contact opnemen via de contactgegevens onder aan dit document.

 

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten

Persoonsgegevens van klanten worden door SOG B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 • De overeengekomen opdracht;
 • Het afgesloten contract.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan SOG B.V. de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 •  Voornaam;
 •  Tussenvoegsel;
 •  Achternaam;
 •  Functie;
 •  (Zakelijk) Telefoon-/faxnummer;
 •  (Zakelijk) E-mailadres;
 •  (Zakelijke) Adresgegevens;
 •  Website;
 •  Bankrekeningnummer.Uw persoonsgegevens worden door SOG B.V. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

– Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

Verwerking van persoonsgegevens van leveranciers

Persoonsgegevens van leveranciers worden door SOG B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 •  Administratieve doeleinden;
 •  Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 •  Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 •  De overeengekomen opdracht;
 •  Het afgesloten contract.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan SOG B.V. de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 •  Voornaam;
 •  Tussenvoegsel;
 •  Achternaam;
 •  Functie;
 •  (Zakelijk) Telefoon-/faxnummer;
 •  (Zakelijk) E-mailadres;
 •  (Zakelijke) Adresgegevens;
 •  Website;
 •  Btw-identificatienummer.Uw persoonsgegevens worden door SOG B.V. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

– Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door SOG B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

– Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsbrieven. Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

– Het inschrijvingsformulier Nieuwsbrief;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan SOG B.V. de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 •  Voornaam;
 •  Tussenvoegsel;
 •  Achternaam;
 •  E-mailadres.Uw persoonsgegevens worden door SOG B.V. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

– Gedurende de periode dat men aangemeld is.

 

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-

/lobbycontacten en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door SOG B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

– Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten. Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

– Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan SOG B.V. de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 •  Voornaam;
 •  Tussenvoegsel;
 •  Achternaam;
 •  Telefoonnummer;
 •  E-mailadres.Uw persoonsgegevens worden door SOG B.V. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

– Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.

 

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers

Persoonsgegevens van medewerkers worden door SOG B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

– Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst. Grondslagen voor deze persoonsgegevens zijn:

 •  De arbeidsovereenkomst;
 •  Wettelijke verplichtingen.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan SOG B.V. de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 •  Voornaam;
 •  Tussenvoegsel;
 •  Achternaam;
 •  Telefoonnummer;
 •  E-mailadres;
 •  Geboortedatum;
 •  Salarisgegevens;
 •  Functie;
 •  Inloggegevens;
 •  Kopie ID;
 •  BSN-nummer;
 •  Bankgegevens.Uw persoonsgegevens worden door SOG B.V. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

– Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Door een strenge toegangscontrole zorgen wij dat uw persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers waarvoor het noodzakelijk is dat zij daarmee werken. Geven we uw gegevens aan iemand anders? Dan eisen we dat die ander net zo zorgvuldig met uw gegevens omgaat als wij. Mocht u het gevoel hebben dat dit niet gebeurt, laat het ons dan weten door contact op te nemen.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

SOG B.V. Nijverheidsweg 22 3771ME Barneveld info@suncircle.nl